css templates

CMU INTERNAL CONTROL

ระบบปฏิบัติการควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

สำนักงานการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 053-943102-10
โทรสาร : 053-943101